Daftar Nama 60 Sahabat Nabi Muhammad SAW Versi Sirah Sahabat Rasulullah SAW -->
IKLAN PEMDA BEKASI IKLAN PENERJEMAH IKLAN PEMILUKADA 2024 HUT RI 2023 VNNCOID

Daftar Nama 60 Sahabat Nabi Muhammad SAW Versi Sirah Sahabat Rasulullah SAW

, 4/02/2023 09:19:00 PM

60 Sirah Sahabat Rasulullah SAW.


Vnn.co.id, Internasional
- Sepanjang sejarah manusia, kesetiaan, kejujuran dan kesunggguhan dalam mencapai tujuan hidup yang tinggi dan luhur belum pernah dapat disaksikan kembali sebagaimana yang telah diabadikan oleh sejarah islam dan tokoh-tokohnya pada kurun waktu yang lalu.


Siapapun yang menelusuri jejak perjalanan hidup para sahabat akan melihat sosok-sosok manusia dengan prestasi luar biasa.


Manusia yang mampu membangkitkan semangat juang di jalan Allah dan menyempurnakan kesabaranmempertahankan keislaman mereka saat ujian dan fitnah mendera bertubi-tubi.


Keperibadian mereka yang agung dapat menghidupkan hati setiap orang yang membaca kisah mereka. Tidak ada satupun di antara mereka, kecuali telah melukiskan sejarah keharuman probadi-pribadi yang mesti dijadikan teladan.

Kisah yang terdapat dalam buku ini bukan kisah fiktif.


Kisah ini adaslah nyata, dilukiskan dan diabadikan oleh tinta emas sejarah tentang sekelompok manusia agung yang berusaha mencapai kesempurnaannya. Manusia-manusia yang telah hadir di dunia aqidah dan keimanan. Manusia-manusia yang telah menunjukkan keistimewaan mereka sebagai generasi pertama umat islam.


Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'anulkarim,

“…mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah…”

(Az-Zumar : 18)

Pengantar : Muhammad Khalid Tsabit.


Berikut daftar nama ke - 60 sahabat Nabi Muhammad SAW yang ditampilkan di buku ini sebagai gambaran potret sensasional generasi emas Islam adalah :


1. Mus`ab bin Umair


2. Salman Al-Farisi


3. Abu Dzar Al-Ghifari


4. Bilal bin Rabah


5. Abdullah bin Umar


6. Sa`ad bin Abi Waqqosh


7. Shuhaib bin Sinan


8. Mu`adz bin Jabal


9. Miqdad bin `Amr


10. Sa`id bin Amir


11. Hamzah bin Abdu Muthalib r.a


12. Abdullah bin Mas`ud


13. Hudzaifah bin Yaman


14. Ammar bin Yasir


15. Ubadah bin Shamit


16. Khabbab bin Arat


17. Abu ubaidah bin Jarrah


18. Utsman bin Mazh`un


19. Zaid bin Haritsah


20. Ja`far bin Abu Thalib


21. Abdullah ibnu Rawahah


22. Khalid bin Walid


23. Qais bin Sa`ad bin Ubadah


24. Umair bin Wahb


25. Abu Darda`


26. Zaid bin Khathab


27. Thalhah bin Ubaidillah


28. Zubair bin Awwam


29. Khubaid bin `Adi


30. Umair bin Sa`d


31. Zaid bin Tsabit


32. Khalid bin Sa`id


33. Abu Ayyub al-Ansharii


34. Abbas bin Abdul Muthalib


35. Abu Hurairah


36. Bara` bin Malik


37. Utbah bin Ghazwan


38. Tsabit bin Qais


39. Usaid bin Hudhair


40. Abdurrahman bin Auf


41. Abu Jabir (Abdullah bin Amr bin Haram)


42. Amr bin Jamuh


43. Habib bin Zaid


44. Ubay bin Ka`ab


45. Sa`d bin Mu`adz


46. Sa`d bin Ubadah


47. Usamah bin Ziad


48. Abdurrahman bin Abu Baker


49. Abdullah bin Amr bin Ash


50. Abu Sufyan bin Harits


51. Imran bin Hushain


52. Salamah bin Akwa`


53.Abdullah bin Zubair


54. Abdullah bin Abbas


55. Abbad bin Bisyir


56. Suhail bin Amru


57. Abu Musa al-Asy`ari


58. Thufail bin Amru Ad-Dausi


59. Amru bin Ash Dan


60. Salim Maula Abu Hudzaifah


Demikian daftar nama 60 sahabat Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan ridha Allah Swt untuk masuk kedalam Jannah-Nya.

Aamiin ya Allah ya rabbal alamin. 


Sumber : Kedai Buku Putih

TerPopuler

close